Domov

EU spodbuja boljšo usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih hiš

Evropa se zaveda, da je s preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb  ((2010/31/EU) EPBD Recast iz 2010), potrebno bistveno več poudarka posvetiti  vseživljenjskemu učenju izvajalskega kadra, ki bo na gradbišču izvajal sodobne novogradnje in obsežne energijske prenove obstoječih stavb. Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiščnih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij je ključno za to, da se bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov prenesli tudi v prakso.

Evropska komisija je v okviru programa Inteligentna energija Evropa pripravila iniciativo BUILD UP Skills (2011-2013), v okviru katere nacionalni konzorciji  za zdaj 21 držav članic EU na podlagi sodelovanja s ključnimi deležniki (ministrstva, izobraževalne inštitucije, strokovnjaki za URE in OVE v stavbah, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena industrija, dobavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska združenja in zbornice, finančne institucije, nepremičninski oz. stanovanjski skladi ipd.) pripravljajo pregled potreb na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra.

Končni izdelek bodo predstavljali nacionalni časovni načrti na področju izobraževanja in usposabljanja,  ki bodo s svojim izvajanjem omogočili  pripravo konkretnih poklicnih kvalifikacijskih shem in posledično uresničitev ciljev trajnostne energijske politike na področju stavb do leta 2020.

Nadgradnja usposabljanja v Sloveniji

V Sloveniji projekt »BUILD UP Skills Slovenia« izvaja konzorcij v sestavi: Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto. Projekt sofinancira Evropska Komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa.

Samo izvajanje projekta je s pismi o nameri podprlo že preko 30 deležnikov, kot na primer specializirane strokovne inštitucije s področja energijsko učinkovite gradnje (IJS) ter izobraževanja (Andragoški center RS), univerza (UL FGG, FA, FS, BF, FZ ), stanovska združenja (GIZ PFSTI) ter zbornice (ZAPS, IZS, GZS-ZLPI, ZGS), dobaviteljev tehnologij, gradbenih materialov in opreme, Eko sklad, lokalne energetske agencije, energetsko svetovalna mreža ENSVET, stanovanjski skladi  (SSRS, JSS MOL), sindikati (ZSSS), Zavod za zaposlovanje in drugi, ki predstavljajo jedro nacionalne kvalifikacijske platforme.

Naloga projekta je v okviru široke nacionalne platforme evidentirati ključna področja skoraj nič energijske gradnje, evidentirati napredne URE in OVE tehnologije za dosego cilja 20-20-20 do 2020 na področju stavb, ugotoviti pomanjkljivosti na strani izvajalskega kadra, ki so vzrok za to, da načrtovane nizkoenergijske rešitve ne zaživijo v praksi, ter izdelati program za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov različnih profilov in drugih izvajalcev vključenih v izvajanje skoraj nič energijskih stavb.

Skladno z enotnim pristopom v EU k izvajanju tega projekta želimo v fazo evidentiranja potreb in v fazo usklajevanja programa za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje izvajalcev pritegniti vse ključne akterje, ki jih usposabljanje izvajalskega kadra za nizkoenergijske stavbe zadeva, institucije in strokovnjake specializirane na posamezna področja URE in OVE, predvsem za to, da bi na področju novih tehnologij za skoraj nič energijsko gradnjo opredelili kritične točke za uspešno implementacijo tehnologij in pomanjkljivosti na strani izvajalskega kadra pri  vgradnji teh novih tehnologij v stavbe, ter predlagali potrebna ključna znanja obrtnikov, delovodij, mojstrov, monterjev, izvajalcev,  inštalaterjev  naprav za izrabo OVE na tem področju.

Naloge in cilji

V obdobju od novembra 2011 do maja 2013 bomo v projektu »BUILD UP Skills Slovenija« zasledovali uresničitev naslednjih ciljev:

  • Opredelitev nacionalnega okvira za nadgradnjo obstoječih znanj in veščin za razvoj novih kvalifikacijskih shem za izvajalce, primerno usposobljene za doseganje ciljev 2020 podnebno energije politike na področju stavb (gradnja skoraj nič energijskih hiš in intenzivna energijska prenova obstoječih stavb).
  • Ustanovitev nacionalne kvalifikacijske platforme – povezovalnega in posvetovalnega telesa, ki vključuje najširši krog ključnih deležnikov s področja graditve in izobraževanja / usposabljanja.
  • Izdelava časovnega načrta, ki bo pokazal, kako bomo odpravili ovire in pomanjkljivosti pri usposobljenosti delavcev različnih poklicev,  nakazal umestitev usposabljanja o sodobnih URE/OVE rešitvah in sistemih v učni načrte in v izvajalsko prakso in podal  plan izvedbe časovnega načrta in spremljanje učinkov.
  • Potrditev časovnega načrta – pomembni akterji v javni in zasebni sferi, inštitucije s področja izobraževanje in usposabljanja in deležniki s področja graditve stavb potrdijo predlagani časovni načrt izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra in zagotovijo svoje nadaljnje vključevanju v teku izvajanja.
  • Vsi ključni deležniki, ki vidijo svoj strokovni ali poslovni interes v okviru te iniciative, so vabljeni, da se vključijo v nacionalno kvalifikacijsko platformo in tako prispevajo svoj pogled na predstavljeno problematiko boljše usposobljenosti izvajalcev skoraj nič energijske gradnje.

Anketa med izvajalci del iz Sekcije gradbincev pri OZS

Vemo, da se izvajalci zaključnih del in inštalacij v praksi soočajo z veliko težavami, vključno s pomanjkljivo usposobljenostjo zaposlenih za zahtevnejša dela. Po nedavni anketi med podjetji in obrtniki iz sekcije gradbincev pri OZS so v kar 53 % podjetij v izvajanje del vključeni priučeni delavci (med njimi 20 % z osnovno šolo, 37 % z nižjo poklicno izobrazbo, 31 % s srednjo poklicno izobrazbo ter 12 % s srednjo strokovno šolo (N=34)). Gradbinci najbolj pogrešajo usposobljene zidarje in tesarje. Različnih usposabljanj se je v preteklosti že udeleževalo 38% podjetij, prevladovala so področja izvajanje obnove izolacijskih fasadnih sistemov, gradnja nizkoenergijskih hiš, toplotni mostovi, možnosti izrabe OVE, zakonodaja in podobno.

Comments are closed.